รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

โทร 063-6455364 , 063-4940456, 063-494-0556

รับวางระบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

บริการให้คำปรึกษา บริการจัดทำบัญชีรายเดือน บริการปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชีภายใน

บริการยื่นภาษี ประกันสังคม

ภาษีเงินได้บุคคลและนิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน บริการจัดทำภาษีให้สอดคล้องและถูกต้องตามข้อกฎหมายของแต่ละประเภทกิจการ ประสานงานสรรพากรด้านภาษี วางแผนภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี

บริการรับวางระบบบัญชีบริหารงานด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บริการวางระบบแผนงานภาษีอากร บริการวางระบบบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน

จัดทำงบการเงินและตรวจสอบทั้้ง CPA และ TA

จัดทำงบการเงินและตรวจสอบทั้้ง CPA และ TA

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน

เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป “รับทำบัญชีรายเดือนรายปี วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม วางแผนภาษี สอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน และอื่นๆ VISA/Work permit ประสานงาน กรมสรรพากร RD กรมพัฒนาธุรกิจ DBD ประกันสังคม SSO BOI กรมที่ดิน”

บริษัท เฟิร์ส แอคเคาท์ ซิสเต็ม จำกัด

Location

277/7​ ม.6​ ต.สันพระเนตร​ อ.สันทราย​ จ.เชียงใหม่

Contact Us

โทร 063-6455364 , 063-4940456, 063-494-0556

Email : first.acc.system@gmail.com, fas@firstaccs.com

LINE ID : @firstaccs

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 17:00

Services

บริการยื่นแบบและติดต่อส่วนราชการ....

กรมพัฒนาธุรกิจ บริการขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต กับหน่วยงานต่างๆ ขอรหัสนำส่งภาษี กรมสรรพากร ขอรหัสนำส่งเงินสมทบ-แจ้งเข้าออก ประกันสังคม ขอรหัสติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอรหัสหน่วยงาน BOI (ถ้ามี)

บริการยื่นแบบและติดต่อส่วนราชการ....

ติดต่อประสานงานกรมสรรพากร บริการยื่นแบบภาษีต่างๆ.. - ภ.พ.30 (ภธ.40, ภ.พ.36(ถ้ามี)) - ภ.ง.ด.1,3,53 (ภ.ง.ด.2,52(ถ้ามี)) - ภ.ง.ด.50,51 ติดต่อสำนักงานประกันสังคม บริการยื่นแบบประกันสังคมต่างๆ - แจ้งเข้า-ออก - แจ้งขอใบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของผู้ประกันตน - นำส่งเงินสมทบรายเดือน

จดทะเบียนพาณิชย์และขอใบอนุญาตต่างๆ Application Form

บริการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้ง-ยกเลิก-ควบกิจการ บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท บริการขอใบอนุญาตต่างๆ

ถาม-ตอบ ปัญหาภาษีอากร

 หากค่านายหน้าที่ได้รับเกิดจากการหาลูกค้าที่ต่างประเทศให้แก่บริษัทต่างประเทศ จะต้องนำค่านายหน้าที่ได้รับมาเสียภาษีในประเทศไทยต่อเมื่อได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยและอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นถึง 180 วัน

ไม่ได้สิทธิเลือกเสียภาษี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 48 (5) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ดังนั้นจึงต้องนำไปยื่นแบบแสดงรายการ

ถ้าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน) สามารถเลือกเสียภาษีโดยจะนำเงินปันผลไปรวมหรือไม่รวมคำนวณกับเงินได้ประเภท อื่นก็ได้ ตามมาตรา 48 (3) วรรคสอง

ต้องยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)

“บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี ราคาไม่แพง โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง