นโยบายบริษัท

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานที่ปรึกษาทางกฎหมายและงานด้านบัญชีภาษีอากรด้วยมาตรฐานและคุณภาพ

2.เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าในการประกอบธุรกิจตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าไปรับสิทธิประโยชน์ทางด้านกฎหมายและด้านบัญชีภาษีอากรอย่างครบถ้วน

4.เพื่อสนับสนุนนโยบายการทำงานให้มีความเป็นกลาง ยุติธรรม โปร่งใส และไม่เอาเปรียบลูกค้า

5.เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขาดความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่ผู้ประกอบการ

หลักการทำงาน

1. Accurate: ความแม่นยำและความรอบคอบ

บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่มีมาตรฐานการทำงานและคุณภาพของงานที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ มากมายโดยทีมงานที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในการบริการและการทำงานของเราได้อย่างเต็มที่ว่าผลงานที่ออกมานั้นคุ้มค่าตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความแม่นยำและรอบคอบ

2. Facility & Quickly: สะดวกและรวดเร็ว

ปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากรของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยทีมงานจะเข้าไปรับทราบปัญหาพร้อมแนะนำแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกสถานที่ตามที่นัดหมาย ลูกค้าจะทราบถึงความคืบหน้าของงานตลอดเวลา นอกจากนั้นลูกค้ายังจะได้รับบริการที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยความเต็มใจในบริการ บริษัทฯ ยังมีบริการข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าบนหน้า Website firstaccs.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอาข้อมูลจากบนหน้า Website ไปปรับใช้กับองค์กรของลูกค้าได้

3. Neutral: เป็นกลาง

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลและวิธีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรให้กับลูกค้าที่เข้ามาให้บริการเพราะเราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีอุปการคุณ ฉะนั้นการทำงานจึงออกมาด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นกลางอย่างที่สุด

4. Fair: ยุติธรรม

บริษัทฯ รับผิดชอบในการทำงานถือหลักความยุติธรรมและความถูกต้องเป็นหลัก หากการบริการให้ลูกค้าเกิดข้อผิดพลาดบริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการไปใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสมและเที่ยงตรง

5. Transparency: โปร่งใส

การตรวจสอบเอกสารและรายงาน ลูกค้าสามารถร้องขอให้ทางบริษัทฯ เรียกข้อมูลงานออกมาตรวจสอบเป็นเอกสารได้ตลอดเวลา เพราะทางบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบเรียบร้อย ลูกค้าไม่ต้องกังวลหรือกังวลว่าเอกสารหรือข้อมูลจะสูญหาย

6. Not Take Advantage: ไม่เอาเปรียบ

บริษัทฯ คำนึงถึงการให้บริการที่คุ้มค่าและเต็มที่แก่ลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของลูกค้าเสมอ บริษัทฯ จึงให้บริการที่เต็มไปด้วยเนื้อหา มีการวางแผนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและเกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามเป้าหมายมากที่สุด